Autorizované měření emisí

 

Zkušební laboratoř firmy INPEK spol. s r.o. pro autorizovaná měření emisí užívá analyzátorů od firem Hartmann & Braun, Horiba, Testo a Vamet. Všechny analyzátory jsou pravidelně kalibrovány v akreditované kalibrační laboratoři (KL). Laboratoř se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (MPZ).

 

Kontinuální měření emisí

oxid uhelnatý (CO)

oxidy dusíku (NO, NO2, NOx)

oxid siřičitý (SO2)

oxid uhličitý (CO2)

těkavé organické látky stanovené jako suma C (TOC)

 

Jednorázové měření emisí - manuální odběr a stanovení

 

A. stanovení provádějící firma INPEK spol. s r.o.

 

tuhé znečišťující látky (TZL)

plynné anorganické sloučeniny chloru, chlor

plynné anorganické sloučeniny fluoru, fluor

amoniak (NH3)

oxidy síry, kyselina sírová (SO2, SO3, SOx, H2SO4)

sirovodík, sirouhlík (H2S, CS2)

benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny (jako VOC)

styren (jako VOC)

chlorované organické látky – DCM, TCM, TeCM, TCE, PCE, EDC (jako VOC)

tmavost kouře dle Ringelmanna

sazivost dle Bacharachova testu

 

B. stanovení provádějící firma INPEK spol. s r.o. - analytická stanovení externími laboratořemi

 

ostatní těkavé organické plyny a páry stanovené jako VOC (VOC)

fosgen (COCl2)

hydrazin, formaldehyd (N2H4, HCHO)

kyanidy (CN-)

polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofuranů (PCDD / PCDF)

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

polychlorované bifenyly (PCB)

těžké kovy

a další

 

Veškerá subdodavatelská stanovení se provádí přednostně v laboratořích s akreditovanými zkouškami v daném oboru.

 

Výčet autorizovaného měření emisí v praxi

 

Energetika

 

Kotle spalující plynná paliva do 5 MW (zemní plyn, bioplyn, propan - butan)

/ elektrochemické stanovení /

Kotle spalující plynná paliva nad 5 MW (zemní plyn, bioplyn, propan - butan)

Kotle spalující kapalná paliva (ELTO, LTO, TTO)

Kotle spalující tuhá paliva (hnědé uhlí, černé uhlí, koks, dřevo, biomasa)

Kogenerační jednotky (zemní plyn, bioplyn)

Plynové turbíny (zemní plyn, bioplyn)

Spalovací pístové motory (zemní plyn, bioplyn, nafta, benzin)

 

Chemické a ostatní technologie

 

Cihelny a keramický průmysl

Čerpací stanice PHM

Farmaceutický průmysl

Chemický průmysl

Krematoria

Lakovny

Laminátovny

Obalovny živičných směsí

Polygrafický průmysl

Průmyslová výroba a zpracování kovů

Spalovny komunálního odpadu

Spalovny nebezpečného odpadu

Sušárny

Zpracování nerostů a výroba nekovových minerálních produktů